Tag: 唐伯虎

  • 好诗好诗

    桃花坞里桃花庵,桃花庵里桃花仙; 桃花仙人种桃树,还摘桃花卖酒钱; 酒醒只在花前坐,酒醉还来花下眠; 酒醉酒醒日复日,花开花落年复年。 但愿老死花酒间,不愿鞠躬车马前; 车尘马足贵者趣,酒盏花枝贫者缘。 若将富贵比贫贱,一在平地一在天; 若将贫贱比车马,他得驱驰我得闲。 世人笑我太疯癫,我笑世人看不穿; 不见五陵豪杰墓,无花无酒锄作田。